نقاشی ساختمان رنگ کاری چوب

نقاشی ساختمان قلی پور

ننقاشی ساختمان قلی پور

رنگ کردن ساختمان,گالری رنگ ساختمان,اموزش رنگ ساختمان,انواع رنگ ساختمان,رنگ ساختمان عکس,تصاویر رنگ ساختمان,رنگ آمیری ساختمان,ساخت رنگ ساختمان,عکس رنگ ساختمان,رنگ داخلی ساختمان

جهت نقاشی ساختمان رنگ کاری چوب با شماره ۰۹۱۲۷۶۸۰۳۵۴ بابک قلی پور مدیر سایت نقاشی ساختمان هماهنگ باشید

نقاشی ساختمان قلی پور را با شماره ۰۹۱۲۷۶۸۰۳۵۴ بشناسید

نقاشی ساختمان رنگ کاری چوب در تهران و کرج و شهریار

نقاشی ساختمان رنگ کاری چوب با بهترین رنگ آمیزی ساختمان

 

M.K.Sسیستم اندازه گیری متریک

کمیتهای اصلی در این سیستم طول و جرم و زمان هستند واحد طول در سیستم متریک ثانیه است).S) واحد زمان(Kg) و واحدجرم کیلو گرم(M)متریک،متر

شناسایی اصول اندازه گیری سطوح

نقاش ساختمان باید دارای اطلاعات کافی درمورد اندازه گیری مساحت سطوح مختلف هنری باشد.زیرا جهت اندازه گیری مساحت و برآورد مقدار رنگ مورد نیاز جهت پوشش محل مورد نظر و همچنین جهت رنگ آمیزی نیاز به تبحر در اندازه گیری دارد.

وسایل مورد نیاز جهت اندازه گیری شامل انواع متر می باشد که در بخش ابزار و وسایل اندازه گیری شرح آن داده شد.

nemone kar 001 (68)

آشنایی با اشکال هندسی منظم

در نقاشی ساختمان باتوجه به طراحی ساختمان و نماهای داخلی وخارجی هر یک از اشکال هندسی دارای خالت و کیفیت بیانی خاصی هستند به این ترتیب کلیه شکلهای طبیعی و مصنوعی را می توان با استفاده از قوانین اشکال هندسی محاسبه نمود.

مربع:یک چهار ضلعی منتظم چهار ضلع مساوی دارای چهار زاویه قائمه (نود درجه)است که در بعد وسیعی در رنگ کاری نماهای داخلی وخارجی  ساختمان به اشکال مختلف می توان آن را به نظم دراورد منظور از نظم این است که تصاویر در شکل مربع محاط می شوند.بنابراین ساختمان عناصر موجود در هر شکل به گونه ایی تغییر می کند که بتواند در شکل مربع قرار گیرند.این نظام با حفظ ویژگیهای اصلی شکلهای منظم دیگری بوجود آورد.از این قانون در هنر های تزئینی وهنرهای تجسمی با استفاده از رنگ و تنوع دادن به زمینه کار استفاده های زیادی می شود وبا استفاده از رنگ می توان ،تعادل،تضاد،رتیم وهماهنگی سطح ایجاد نمود.

مستطیل و مساحت آن

مستطیل متوازی الاضلاعی است که زاویه آن قائم باشد.مستطیل کلیه ویژگیهای متوازی الاضلاع را داراست قطر عبارتست از خطی که زاویه مربع مانند (ای)به زاویه مقابلش(بی)وصل شود وقطر نقطه تقاطعشان مانند(جی)مرکز مربع یا مستطیل راتعیین میکند.

پتینه کار نقاش ساختمان,
نقوش ریبا روی دیوار,
نقوش پتینه در ساختمان,
انتخاب رنگ مناسب در نقاشی ساختمان,
نقاشی مدرسه,
رنگ کردن مدرسه,
رنگ کردن سوله,