رنگ و زندگی شخصی

رنگ و زندگي شخصي رنگ و زنان زنان نسبت به افرادي كه به رنگ آبي لباس مي پوشند احساس راحتي و اعتماد بيشتري مي كنند. براي همسرتان يك شاخه رز قرمز به نشانه عشق و علاقه بفرستيد. براي زناني كه صرفا" رابطه دوستي ( و نه عشقي ) داريد رز زرد بفرستيد. يكي از اتاقهاي ...

رنگ و زندگی شخصی

رنگ و زندگي شخصي رنگ و زنان زنان نسبت به افرادي كه به رنگ آبي لباس مي پوشند احساس راحتي و اعتماد بيشتري مي كنند. براي همسرتان يك شاخه رز قرمز به نشانه عشق و علاقه بفرستيد. براي زناني كه صرفا" رابطه دوستي ( و نه عشقي ) داريد رز زرد بفرستيد. يكي از اتاقهاي ...