نحوه زيرکاري رنگ روغن براي ديوارهاي گچي در نقاشي ساختمان اصول اصلي نقاشي ساختمان در رنگ آميزي ديوارهاي گچي با ديوارهاي رنگ شده متفاوت مي باشد. براي ديوارهاي گچي مراحل زير را توصيه مي کنيم : 1- پشت تيغ کشيدن ملايم روي گچ 2- روغن زير کار مناسب گچ 3- ماستيک با يتونه مناسب 4- ...