نقش رنگ در طراحي داخلي همگان مي‌دانيم که افراد مختلف به رنگ‌هاي خاصي تمايل نشان مي‌دهند. استفاده از اين تمايل اشخاص به عنوان وسيله اي براي تشخيص شخصيت آنها موضوع بحث انگيزي است، چرا که افراد با يکديگر تفاوت دارند. هر يک از ما خصوصيات شخصي خاص خود را داراست و احساساتمان را ...