نقاشی ساختمان در شهرک جعفریه شهریار

 

شناسایی اصول اندازه گیری وتشخیص سطوح هندسی

نقاش ساختمان باید دارای اطلاعات کافی در زمینه اندازه گیری وتشخیص مساحت و محیط هندسی سطوح هندسی که در جدول شماره۱آورده شده را دارا و بتواند رنگ مورد نیاز پوشش محلهای مختلف که در نقشه های اجرایی مشخص وطرح گردیده را پس از اتمام کچکاری محاسبه کند از جمله اطاقها سالنها وراهروها ونماهای داخلی و خارجی ساختمان و کلیه درب و پنجره ومحلهای دیگر…همچنین باید بتواند با وسایل اندازه گیری از جمله متر کار کند.

ابزار و وسایل اندازه گیری

نقاشی ساختمان در شهرک جعفریه شهریار

نقاشی ساختمان در میدان بهارستان

نقاشی ساختمان در میدان بهارستان

 

متر در اندازه های مختلف ساخته می شود که(متر جیبی- متر بلند- متر نواری پارچه ای- متر تاشو(چوبی)و…).

متر در اندازه گیری طول و سطح مورد استفاده قرار میگیرد.

متر فلزی:از یک نوار فلزی ونازک ودسته ثابت که نوار را دور یک محور جمع می کند،بر روی نوار متر تقسیمات سانتیمتر فقط با خط بدون عدد اندازه وتقسیمات دسیمتر ومتر با خط قوی تر و اندازه مشخص شده است.در سمت لبه دیگر متر با تقسیم بندی اینچ اندازه گذاری شده است.

نقاشی ساختمان در جهانشهر

نقاشی ساختمان در جهانشهر

مترتاشو:نوعی متر از چوب است که از پنج قسمت تشکیل شده و توسط مفصلهایی به یکدیگر وصل شده و قابل بازو بسته شدن است که دوام آن به مراتب بیشتر از مترهای فلزی است.

نقاش ساختمان با ید دارای اطلاعات کافی درمورد اندازه گیری محیط و مساحت سطح مختلف هندسی باشد که در قسمتهای قبلی نمونه اندازه گیری آن توضیح داده شد.که در هر پروژساختمانی برآورد رنگ مورد نظر برابر با آنچه در نقشه هایی اجرایی و مشخصات فنی خصوصی،دستور کارها وسایر موارد پیمان ذکر شده است باید مطابقت داشته باشد.

آشنایی با اجزای مختلف ساختمان

ساختمان از سه جز مهم تشکیل شده است جز اول وظیفه تحمل وزن ساختمان را دارد و استحکام ساختمان برعهده آن می باشد.این بخش اسکلت سازه است وشامل فونداسیون (پی)تیرها وستونها و سقفهامی باشد.جز سوم جز نازک کاری ساختمان است و شامل کلیه کارهای ظریفی است که باعث پوشیده شدن اسکلت ودیوار ها و قسمت های زمخت ساختمان میشود و زیبایی ساختمان به دلیل وجود ظرافت کاری های نازک است.این قسمت از سنگ وکاشی وگچ ورنگ وچوب وشیشه بوفوراستفاده می شود ومعمولا پرکاربردترین مصالح در تزیین داخلی وخارجی ساختمان استفاده از رنگ است.چون در تمام سطوح قائم وافقی ودرتمام فضاها قابل استفاده است و میبایستی کلیه قسمتهای ساختمان اعم از دیوار ها و سقفهاونماها و در و پنجره و سایر قسمتها به نوعی با رنگ پوشیده شود تاساختمان از نظر معماری ظاهری زیبایی داشته باشد.

شماره تلفن نقاش ساختمان در شهریار,رنگ کاری ساختمان در شهریار,تماس با نقاش ساختمان در شهریار,خدمات بلکا در استان شهریار,نقاش خانه در شهریار,قرارداد نقاشی ساختمان در شهریار,رنگ بی بو در شهریار,کار نقاشی ساختمان در شهریار,کارهای اجرای در مورد نقاشی منزل در شهریار,شماره نقاش ساختمان در شهریار,نقاش های شهریار, نقاشی ساختمان در شهریار